Hương Hoàng Food ẩm thực Hồng Kông tại Hà Nội. Hotline: 09689 68915

Chính sách đổi trả và hoàn tiền


Trường hợp kết quả tử việc kiểm tra mẫu chỉ ra rằng Sản Phẩm được cung cấp bởi Bên Bán không phù hợp với các Thông Số Kỹ Thuật, Bên Bán đồng ý trả các chi phí hợp lý liên quan đến việc kiểm tra mẫu này. Bên Bán sẽ, tùy theo quyền quyết định của mình và bằng chi phí và phí tổn của mình, thay thế Sản Phẩm không phù hợp hoặc hoàn trả cho Bên Mua số tiền mà Bên Bán đã nhận được cho Sản Phẩm không phù hợp theo hợp đồng mua bán mà có liên quan tranh chấp.